Przetargi

Załączniki do Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014

Załącznik nr 1 do SIWZ
...................................................................................
                        nazwa oferenta
 
………………………………………………………………………………
                        siedziba                                                       
            
 
FORMULARZ OFERTY
 
Zamawiający:                                   
Zespół Szkół w Warlubiu  
Szkolna 20a 
86-160 Warlubie 
 
                                                                                  
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
„ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2013/2014”
 
W związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego dla Zespołu Szkół w Warlubiu podaję ceny, po których zrealizuję zamówienie.
 
1.  Cena 1 tony węgla kamiennego gat I kostka ………………… netto zł
      + VAT …………..zł.                      Razem………………… brutto zł
Słownie: …………………………………………………………………………..
 
2.  Cena1 tony miału węglowego gat. I                         ........................... netto zł
      + VAT ……………zł.                     Razem ………………... brutto zł
Słownie: …………………………………………………………………………..
 
Oświadczam, że cena 1 tony węgla kamiennego i miału węglowego podana jest łącznie  z kosztami transportu do miejsca przeznaczenia.
…………………………………….
                                                                                              odpis osoby uprawnionej


Załącznik nr 2 do SIWZ
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp 
 
 
 
 
(w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie winno być złożono przez ustanowionego pełnomocnika) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                    …………...................................................
                                                                (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
 
 
 
 
…………………………………………….
                  Data
 
 
 
 
 
 
 


Załącznik nr 3 do SIWZ
 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

 

       dotyczy wyłącznie osób fizycznych składających ofertę

 

 

 

 
 
 
Ja, niżej podpisany/a, działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa / firma i adres Wykonawcy) 
 
NIP ……………………………...........................
REGON ………………………..........................
Nr TELEFONU …………………………..….…………
Nr FAKSU ……………………………………….…...….
 
 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
(W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- oświadczenie składa każdy Wykonawca) 
 
 
 
 
                                                                                               …………........................................................
                                                                             (podpis upoważnionego przedstawiciela                                                                                                          Wykonawcy lub pełnomocnika) 
 
 
 
……………………………….
         data
 
       

Załącznik nr 4 do SIWZ
 
Wykaz  usług w ciągu ostatnich 3 lat polegających na dostawie węgla kamiennego  i miału węglowego
 
L.p.
Nazwa i zakres zamówienia
Zamawiający
Okres realizacji
Wartość
brutto
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  Wykazane usługi winne być potwierdzone załączonymi do oferty referencjami  na dowód, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
                                                                                   
 
 
………………………………………                                                     ……………………………………………
 (pieczęć Wykonawców)                                                            (podpis upoważnionego
                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Załącznik nr 5 do SIWZ
 
WYKAZ niezbędnego sprzętu przewidzianego
do wykonania zamówienia
 
 
L.p.
 
Rodzaj sprzętu
 
Ilość 
 
Informacje o podstawie do dysponowania
1
2
3
4
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
UWAGA!
W przypadku, gdy Wykonawca polega na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych podmiotów  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………                                                     …………………………………………….
 (pieczęć Wykonawców)                                                            (podpis upoważnionego
                                                                                               przedstawiciela Wykonawcy)
 
 
 
 


Załącznik nr 6 do SIWZ
 
 
PROJEKT UMOWY Nr ……………….
Zawarta w dniu …………………………  pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół  w Warlubiu, ul. Szkolna 20A reprezentowaną przez:......................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym” a Panem/Panią reprezentującym firmę ........................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:.
 
§ 1
Zamawiający zleca a Wykonawca dostarcza węgiel kamienny i miał węglowy dla
…………………………………………….  zgodnie ze złożoną ofertą cenową i asortymentową z dnia ………………………………. w której ustalono między innymi cenę na:
 
Węgiel kamienny kostka gat. I           ………… zł brutto za 1 tonę
Miał węglowy gat. I                           ………… zł brutto za 1 tonę
Ogółem wartość umowy wynosi   ……………………… zł brutto
 
§ 2
Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości dostawy +  - 10%  zamawianego sortymentu.
 
§ 3
Dostawa towaru o którym mowa w § 1 następować będzie w ilościach i terminach uzgodnionych każdorazowo z zamawiającym.
 
§ 4
Zamawiający składa zamówienie telefonicznie. Wykonawca na podstawie zamówienie dostarcza towar do magazynu zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zamówienia.
 
 
§ 5
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru dla Zespołu Szkół w Warlubiu własnym transportem.
Koszty transportu obciążają każdorazowo Wykonawcę i są wliczane w cenę jednostkową towaru
Każda dostawa będzie potwierdzona w formie pisemnej przez dyrektora szkoły lub upoważnioną osobę.
 
§ 6
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.
 
§ 7
Umowa została zawarta na czas określony do dnia 15 maja 2014r.
 
§ 8
W przypadku nie wykonania dostawy w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości nie wykonanej dostawy.
 
§ 9
Umowa niniejsza będzie rozwiązana bez wypowiedzenia przez Zamawiającego w przypadku choćby jednorazowego dostarczenia węgla lub miału węglowego w innym asortymencie, innym gatunku niż to określono w § 1 umowy i ofercie Wykonawcy.
Rozwiązanie umowy może nastąpić także w przypadku stwierdzenia braków ilościowych  w dostarczonym opale.
 
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania ilości dostaw w zależności od potrzeb własnych oraz jednostek organizacyjnych.
 
 
 
§ 11
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu zależałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć                w chwili zawarcia umowy.
 
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
 
 
 
 
 
 
   DOSTAWCA                                                                                              ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.09.2013
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Fordońska Monika
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2013 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 848
20 września 2013 11:50 (Maria Jankowiak) - Opublikowanie dokumentu.
20 września 2013 11:49 (Maria Jankowiak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 września 2013 11:46 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)