Przetargi

Dostawa opału w sezonie grzewczym 2013/2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 130.000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
„ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2013/2014”
 
I  Nazwa i adres Zamawiającego.
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU 
ul. Szkolna 20A 86 – 160 WARLUBIE 
woj. kujawsko- pomorskie
Tel. (52) 33 26 161
Fax  (52) 33 26 170
www.zswarlubie.pl
NIP: 559-19-92-584
REGON 340490481
 
II  Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 130.000 euro, prowadzone jest na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tekst jednolity ( Dz. U. z 2013r., poz. 907. ) w trybie przetargu nieograniczonego.
 
III  Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego z transportem dostawcy.
 2.  Opis przedmiotu zamówienia:
 • Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego dla Zespołu Szkół w Warlubiu w ilości:
  • węgiel kamienny  gat. I kostka     ok.150 ton ,
  • miał węglowy       gat. I                ok.  50 ton ,
w sezonie grzewczym 2013/2014.
 
 • Węgiel kamienny kostka gat. I powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
  • wartość opałowa nie mniejsza jak 25.000 kj/kg ,
  • zawartość popiołu nie więcej  jak 10% ,
  • zawartość siarki nie więcej     jak 1% .
 
 • Miał węglowy gat. I powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
  • wartość opałowa nie mniejsza jak 19.000 kj/kg ,
  • zawartość popiołu nie więcej   jak 20% ,
  • zawartość siarki nie więcej      jak 1% .
 1.  Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09111210-5.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości 50% ogólnej wartości zamówienia. Przedmiot zamówień uzupełniających będzie zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego.
 
IV  Termin wykonania zamówienia.
Terminem realizacji zamówienia jest 15 maja 2014r..
 
V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. Posiadają  niezbędną wiedzę doświadczenie.
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania oferty, a jeżeli w okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia;
 1. Dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia;
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 3. Posiadają własny transport do przewozu.
 
VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy   w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.
 1. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania  warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –   w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub  są wykonywane  należycie – sporządzony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do SIWZ
 2. Wykaz sprzętu, którym dysponuje Wykonawca w okresie zgodnym z okresem  realizacji przedmiotu zamówienia, sporządzony wg wzoru załącznik nr 5.
 3. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – sporządzone na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ 
   (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
  o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie
  składa pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców).
 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca winien przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – oświadczenie należy sporządzić na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty składa każdy z Wykonawców):
 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.
 6. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony podpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
 7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt.a i b. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy.
 
VII  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się  z Wykonawcami.
 1. Forma pisemna wymagana jest do:
1)     złożenia oferty wraz z załącznikami,
2)     powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,
3)     uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
4)     złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu na numer 52 33 26 170 każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa prawna: art. 27 ust.2 ustawy.
  1. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
  2. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. Powyższe zostanie zamieszczone również na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania  ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji zgodnie z art.38 ust.4 ustawy. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.
  4. W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowania ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy w art.38 ust.6 i 7 ustawy.
  5. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców.
  6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
             Maria Jankowiak - Tel. 52 332 6170 i 52 332 61 61
 
VIII  Termin związania z ofertą.  
 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej  na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
 IX    Opis sposobu przygotowania ofert.
 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.
  1. Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty.
 
 1. Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane w miejscach wskazanych, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.
 2. Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresować i oznaczyć: „Oferta w przetargu na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.
 3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty.
 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.
 5. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie  składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część nie  złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
 
     X   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, ul. Szkolna 20a, 86-160 Warlubie w terminie do dnia  04 października 2013r. do godz. 10.00
 2.  Kopertę należy zaadresować w następujący sposób:
 
Zespół Szkół w Warlubiu
ul. Szkolna 20a  80-160 Warlubie
Oferta w postępowaniu na:
dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2013/2014”
Nie otwierać przed 04.10.2013r. godz. 10.15
 
 
 
 1. Ofertę składaną  za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty  kurierskiej należy przygotować w sposób określony w pkt 2 i przesłać w zewnętrznym opakowaniu zaadresowanym w następujący sposób:
 
Zespół Szkół w Warlubiu
ul. Szkolna 20a  80-160 Warlubie
Oferta w postępowaniu na:
dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2013/2014”
Nie otwierać przed 04.10.2013r. godz. 10.00
Dostarczyć do sekretariatu
 
 1. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ( np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ ) ponosi Wykonawca.
 2. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
 3. Oferta złożona po terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół w Warlubiu w dniu 04 pażdziernika 2013r. o godzinie 10.15.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 6. Po otwarciu oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.
10. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, informację z sesji otwarcia.
 
     XI   Opis sposobu obliczania ceny.
 1. Cenę oferty obejmującą całość zamówienia  należy wskazać w formularzu ofert (załącznik nr 1) obejmującej całość zamówienia w pełnej zgodności z wymaganiami SIWZ.
 2. Cena oferty ma być wyrażona  w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym.
 3. Cena zwiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym koszty dostawy węgla kamiennego i miału węglowego do siedziby Zamawiającego oraz podatek VAT w ustawowej wysokości.
 
   XII   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
 
Kryterium wyboru oferty i jego znaczenie:
 
CENA – 100%
 
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę   w formularzu oferty. Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w ofercie otrzyma maksymalnie 100 pkt., natomiast pozostali Wykonawcy proporcjonalnie mniej do ceny najniższej stosownie do poniższego wzoru:
 
Cx = ( Cmin : Cn ) x 100
 
gdzie:
                                   Cx – ocena punktowa oferty za cenę ofertową
                                   Cmin – cena najniższa w zbiorze ofert
                                   Cn – cena rozpatrywanej oferty
 
 
XIII   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o :
a)         wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.
 
 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem art.94 ust.1a ustawy.
 
 
     XIV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 1. Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 
    XV Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone  rozliczenia miedzy Zamawiającym a  Wykonawcą 
 1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń między Zamawiającym a Wykonawcą w walutach obcych. 
 
     XVI  Istotne postanowienia umowy.
 1. Zostały one określone w załączonym do specyfikacji projekcie umowy – Załącznik  Nr 6 do SIWZ.
 
    XVII Środki ochrony prawnej.
           
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych lub niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawej przewidziane  w Dziale VI  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1   Formularz oferty
Załącznik nr 2   Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu
Załącznik nr 3   Formularz oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia osoby fizyczne
Załącznik nr 4   Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 5   Wykaz sprzętu 
Załącznik nr 6   Projekt umowy

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.09.2013
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Fordońska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2013 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 814
20 września 2013 11:42 (Maria Jankowiak) - Opublikowanie dokumentu.
20 września 2013 11:41 (Maria Jankowiak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
20 września 2013 11:27 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)