Przetargi

Przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2010/2011

Warlubie, 10.09.2010r.

 ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU

ul. Szkolna 20A

86 – 160 WARLUBIE

Tel.( 052) 33 26 161,  fax. ( 52) 33 26 170

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133.000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) na:

 „dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2010/2011”

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ) w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej  BIP Zespołu Szkół w Warlubiu pod adresem: http://psp.warlubie.biposwiata.pl

2.Przedmiot przetargu obejmuje zakup węgla kamiennego i miału węglowego w ilości:

 • węgiel kamienny gat.I kostka                 ok.150 ton
 • miał węglowy     gat. I                             ok.  50 ton

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

4. Termin wykonania zamówienia : od dnia podpisania umowy do dnia 15 maja 2011r.

5. Wspólny słownik zamówień (CPV): 09111210-5

6. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1)      spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1. ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

2)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia na podstawie art.24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

3)      spełniają kryteria określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 7. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium.

8. W postępowaniu stosowane będą następujące kryteria : cena 100%.

9. Miejsce składania ofert: Zespół Szkół w Warlubiu, ul. Szkolna 20A  sekretariat  I piętro.

10. Termin składania ofert upływa dnia : 24 września 2010r.o godz 10.00

11.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

12.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13.  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Zespole Szkół w Warlubiu – sekretariat o godzinie 10.15, dnia 24 września 2010r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych   w dniu 10 września 2010r.

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 „ dostawę węgla kamiennego i miału węglowego w sezonie grzewczym 2010/2011”

 

Załączniki do SIWZ

 

 1. Formularz oferty  - Zał. Nr 1
 2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie: art.22 ust.1 i art. 24 ustawy  Zał. Nr 2
 3. Projekt umowy- Zał. Nr 3.

 

I  Nazwa i adres Zamawiającego.

 ZESPÓŁ SZKÓŁ w WARLUBIU

ul. Szkolna 20A 86 – 160 WARLUBIE

woj. kujawsko- pomorskie

Tel. (052) 33 26 161

Fax  (052) 33 26 170

www.zswarlubie.pl

NIP: 559-19-92-584

REGON 340490481

 

II  Tryb udzielenia zamówienia.

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 133.000 euro, prowadzone jest na podstawie art.39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych                         ( Dz. U. Z 2007r.  Nr 223, poz. 1655) w trybie przetargu nieograniczonego.

 

III  Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego z transportem dostawcy.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 • Dostawa węgla kamiennego i miału węglowego dla Zespołu Szkół w Warlubiu  w ilości:
  • węgiel kamienny  gat. I kostka     ok.150 ton ,
  • miał węglowy      gat. I                  ok.  50 ton ,    w sezonie grzewczym 2010/2011.

 

 • Węgiel kamienny kostka gat. I powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
  • wartość opałowa nie mniejsza jak 25.000 kj/kg ,
  • zawartość popiołu nie więcej  jak 10% ,
  • zawartość siarki nie więcej     jak 1% .

 

 • Miał węglowy gat. I powinien charakteryzować się następującymi parametrami:
  • wartość opałowa nie mniejsza jak 19.000 kj/kg ,
  • zawartość popiołu nie więcej   jak 20% ,
  • zawartość siarki nie więcej      jak 1% .

3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 09111210-5.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

6. Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.

 

IV  Termin wykonania zamówienia.

Terminem realizacji zamówienia jest 15 maja 2011r.

 

V Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

b) posiadają  niezbędną wiedzę doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

e) zaakceptują warunki zawarte w projekcie umowy.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  w postępowaniu wg formuły „ spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte  w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 

VI Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy   w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  w postępowaniu.

1. Ofertę należy sporządzić w oparciu o formularz oferty, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami w postaci następujących oświadczeń                  i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków w postępowaniu:

a)     oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika Nr 2 do SIWZ,

b)    zaakceptowany i zaparafowany przez Wykonawcę projekt umowy Załącznika   Nr 3 do SIWZ.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ.

3. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony podpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo              w oryginale.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy                    z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt.a i b. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy.

 

VII  Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wykaz osób uprawnionych do porozumiewania się  z Wykonawcami.

1. Forma pisemna wymagana jest do:

1)     złożenia oferty wraz z załącznikami,

2)     powiadomienia Zamawiającego o wycofaniu oferty,

3)     uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

4)     złożenia przez Wykonawców Zamawiającemu wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron  na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania – podstawa prawna: art. 27 ust.2 ustawy.

3. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

4. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał specyfikację bez ujawniania źródła zapytania. Powyższe zostanie zamieszczone również na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach , przed upływem terminu składania  ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji zgodnie z art.38 ust.4 ustawy. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz na stronie internetowej, na której udostępniona została specyfikacja.

6. W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowania ofert, Zamawiający przedłuży                   w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając zapisy w art.38 ust.6             i 7 ustawy.

7. Zamawiający nie zamierza organizować zebrania Wykonawców.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Maria Jankowiak.

 

VIII  Termin związania z ofertą. 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

 

IX   Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą realizację przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać wymogom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SIWZ) załączając wymagane załączniki, oświadczenia i dokumenty.

5. Oferta i załączniki sporządzone wg załączników do SIWZ muszą być podpisane                    w miejscach wskazanych, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

6. Ofertę należy złożyć w kopercie, zaadresować i oznaczyć: „Oferta w przetargu na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego”. Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty.

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie.

9. Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie  składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą „Nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa” i załączone jako odrębna część nie  złączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

X   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 24 września 2010r. do godz. 10.00

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w gabinecie dyrektora Zespołu Szkół w Warlubiu                               w dniu 24 września 2010r. o godzinie 10.15.

3. Otwarcie jest jawne.

 

XI   Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cenę oferty obejmującą całość zamówienia  należy wskazać w formularzu ofert ( Zał. 1) obejmującej całość zamówienia w pełnej zgodności z wymaganiami SIWZ.

2. Cena oferty ma być wyrażona  w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym.

3. Cena zwiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami SIWZ w tym koszty dostawy węgla kamiennego i miału węglowego do siedziby Zamawiającego oraz podatek VAT w ustawowej wysokości.

 

XII   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem zaznaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

Zamawiający wyznaczył jako jedyne kryterium  cenę (A=100%) dlatego w trakcie porównywania ofert obliczy najkorzystniejszą ofertę w sposób następujący:

1. Cena – oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym

Pmin

     

An=x 100pkt

 

Pn

 

An

 

An=x 100pkt

 

Pn

 

 

An – liczba punktów  przyznana ofercie za spełnienie kryterium A;

 

      n – numer oferty;

 

Pmin – cena minimalna wśród złożonych ofert;

 

Pn – cena zaproponowana przez oferenta n.

 

XIII   Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o :

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia  o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem      art.94 ust.1a ustawy.

 

XIV  Istotne postanowienia umowy.

Zostały one określone w załączonym do specyfikacji projekcie umowy – Załącznik  Nr 3do SIWZ..

 

XIV   Środki ochrony prawnej.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych lub niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawej przewidziane  w Dziale VI (art. 179-183) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

 

OFERTA

 

...................................................................................

                            nazwa oferenta

 

……………………………………………………….........................................

                               siedziba                                                      

                                                                                

                                                                                                                               Do Zespołu Szkół

                                                                                                                               w Warlubiu

 

                        W związku z przetargiem nieograniczonym na dostawę węgla kamiennego i miału węglowego dla Zespołu Szkół w Warlubiu podaję ceny, po których zrealizuję zamówienie.

 

1.  Cena 1 tony węgla kamiennego gat I kostka ………………… netto zł

      + VAT …………..zł.                      Razem………………… brutto zł

 Słownie: …………………………………………………………………………..

 

2.  Cena1 tony miału węglowego gat. I                         ........................... netto zł

      + VAT ……………zł.                     Razem ………………... brutto zł

Słownie: …………………………………………………………………………..

 

Oświadczam, że cena 1 tony węgla kamiennego i miału węglowego podana jest łącznie z kosztami transportu do miejsca przeznaczenia.

 

                                                                                                                              …………………………………….

                                                                                                                             odpis osoby uprawnionej

 

 

 

               Załącznik Nr 2 do SIWZ

 

 Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust.1 ustawy  Prawo Zamówień Publicznych

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udziale zamówienia publicznego oświadczam, że:

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowe zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udziale zamówienia.

 

 

Nazwa Wykonawcy                                                                                                                       Podpis Wykonawcy

   (lub pieczątka)                                                                                                                         (osoby uprawnionej)

 

 

……………………………….. dnia ……………. 2010r.

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ               

 

PROJEKT UMOWY Nr ……………….

 

 

            Zawarta w dniu …………………………  pomiędzy Dyrektorem Zespołu Szkół  w Warlubiu, ul. Szkolna 20A reprezentowaną przez: ......................................................................................

zwanym dalej „Zamawiającym” a Panem/Panią reprezentującym firmę ........................................................................................ zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:.

 

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca dostarcza węgiel kamienny i miał węglowy dla

…………………………………………….  zgodnie ze złożoną ofertą cenową i asortymentową z dnia ………………………………. w której ustalono między innymi cenę na:

 

Węgiel kamienny kostka gat. I           ………… zł brutto za 1 tonę

Miał węglowy gat. I                           ………… zł brutto za 1 tonę

Ogółem wartość umowy wynosi   ……………………… zł brutto

 

§ 2

Zamawiający zastrzega sobie zmianę ilości dostawy +  - 10%  zamawianego sortymentu.

 

§ 3

Dostawa towaru o którym mowa w § 1 następować będzie w ilościach i terminach uzgodnionych każdorazowo z zamawiającym.

 

§ 4

Zamawiający składa zamówienie telefonicznie. Wykonawca na podstawie zamówienie dostarcza towar do magazynu zamawiającego w ciągu 3 dni od daty zamówienia.

 

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do dostawy towaru dla Zespołu Szkół w Warlubiu własnym transportem.

Koszty transportu obciążają każdorazowo Wykonawcę i są wliczane w cenę jednostkową towaru

Każda dostawa będzie potwierdzona w formie pisemnej przez dyrektora szkoły lub upoważnioną osobę.

 

 § 6

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania towaru i faktury.

 

§ 7

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 15 maja 2011r.

 

§ 8

W przypadku nie wykonania dostawy w terminie Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki, licząc od wartości nie wykonanej dostawy.

 

§ 9

Umowa niniejsza będzie rozwiązana bez wypowiedzenia przez Zamawiającego w przypadku choćby jednorazowego dostarczenia węgla lub miału węglowego w innym asortymencie, innym gatunku niż to określono w § 1 umowy i ofercie Wykonawcy.

Rozwiązanie umowy może nastąpić także w przypadku stwierdzenia braków ilościowych  w dostarczonym opale.

 

§ 10

Zamawiający zastrzega sobie prawo korygowania ilości dostaw w zależności od potrzeb własnych oraz jednostek organizacyjnych.

 

§ 11

Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu zależałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć       w chwili zawarcia umowy.

 

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 13

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

 

 

 

 

   DOSTAWCA                                                                                                                             ZAMAWIAJĄCY

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2010 17:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 1013
09 września 2010 17:23 (Maria Jankowiak) - Zmiana danych dokumentu.
09 września 2010 17:18 (Maria Jankowiak) - Zmiana danych dokumentu.
09 września 2010 17:16 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu.