Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Regulaminy zobacz archiwum »

Kodeks Etyki Pracowników Zespołu Szkół w Warlubiu

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ W WARLUBIU

 

 

PREAMBUŁA

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Zespołu Szkół w Warlubiu oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Pracowników Zespołu Szkół w Warlubiu.

Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Zespołu Szkół w Warlubiu.

Kodeks Etyczny Pracowników Zespołu Szkół w Warlubiu oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

 1. Szkole  należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Warlubiu;
 2. Kodeksie należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Zespołu Szkół w Warlubiu;
 3. Pracowniku należy przez to rozumieć pracownika Zespołu Szkół                        w Warlubiu posiadającego status pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 Ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) oraz nauczyciela, o którym mowa w art. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)

 

ARTYKUŁ 1

ZASADY OGÓLNE

§1

Kodeks określa zasady (standardy) postępowania pracowników szkoły                   w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.

 

§2

Kodeks jest zbiorem najważniejszych wartości, którymi powinni kierować się pracownicy szkoły przy wykonywaniu swoich obowiązków.

 

§3

Pracownik traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na względzie dobro szkoły, uczniów i rodziców.  

 

ARTYKUŁ 2

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW

§1

Pracownik  ma obowiązek przedstawiania rzeczywistości zgodnie z prawdą,  niezależnie od swoich przekonań i poglądów politycznych.

 

§2

Pracownik ma obowiązek  rozpatrywać sprawy zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki, z wrażliwością, mając na względzie wiek, zdolność rozumienia przez klienta skomplikowanych przepisów.

 

 

 

 

§3

Pracownik ma bezwzględny obowiązek traktowania jednakowo wszystkich przyjmowanych interesantów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury                    i dobrego wychowania, z obowiązkiem poszanowania godności, praw, dóbr osobistych, prywatności i dobrego imienia każdego interesanta.

 

§4

Pracownik ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy niezależnie od zajmowanego stanowiska.

 

§5

Pracownik powinien unikać rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów i działań wymierzonych w powagę i autorytet swojego bezpośredniego przełożonego oraz wykonywać jego polecenia ze szczególną starannością, dobrą wolą i najlepszą wiedzą, o ile nie są sprzeczne                               z obowiązującymi przepisami.

 

§6

Pracownik wykonując swoje obowiązki musi kierować się zasadą otwartości                 i sprawiedliwości, stosując zasadę oddzielenia  własnych sądów i emocji od stanu rzeczywistego.

 

§7

Pracownik dba o podwyższanie swoich kwalifikacji zawodowych                                  a w szczególności:

 • rozwija wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w szkole;
 • jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i prawnego, uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;
 • jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów
 • dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej , merytorycznej argumentacji, jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie.

 

§8

Pracownik powinien być ubrany stosownie do miejsca wykonywanego obowiązku.

 

ARTYKUŁ 3

KONTAKTY MIĘDZY PRACOWNIKAMI

§1

Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych oraz rozstrzygać wszystkie kwestie sporne zgodnie z zasadą bezstronności.

 

§2

 1. Pracownik ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami solidarności, lojalności i koleżeństwa.
 2. Pracownik ma obowiązek zachowywać się godnie, uprzejmie, życzliwie wobec innych pracowników, zachowując zasady kultury osobistej i dobrego wychowania.

 

 

 

§3

Pracownik nie powinien przekazywać innym pracownikom obowiązków, za które jest odpowiedzialny oraz podejmować prób przeniesienia odpowiedzialności na innego pracownika.

 

§4

Pracownik nie powinien w obecności interesanta wyrażać negatywnych opinii o pracy innych pracowników.

 

ARTYKUŁ 4

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI POSTĘPOWANIA

I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

§ 1

Pracownik ma obowiązek działać w zgodzie z dobrem interesanta oraz odmawiać wszelkiego rodzaju działań niezgodnych z prawem i uczciwością.

 

§2

Pracownik w szczególności:

 • w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom;
 • nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym i prywatnym;
 • nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
 • od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
 • udostępnia interesantom żądane przez nich  informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach;
 • nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

 

§3

Pracownik powinien wybierać rozwiązania najkorzystniejsze dla całej społeczności szkolnej z poszanowaniem praw osób indywidualnych.

 

ARTYKUŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Pracownicy szkoły są zobowiązani przestrzegać przepisów kodeksu i kierować się jego zasadami.

 

§2

Za nieprzestrzeganie zapisów niniejszego kodeksu pracownicy ponoszą odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną zgodnie z aktami prawnymi będącymi podstawą jego opracowania.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lutego 2011 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 1389
11 lutego 2011 09:17 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl