Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu dla uczniów spoza obwodu szkoły

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego               

w Warlubiu dla uczniów spoza obwodu szkoły

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014r.,poz.7).
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu

 

 1. Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu z urzędu, bez rekrutacji.
 2. Jeśli szkoła posiada wolne miejsca to dla uczniów spoza obwodu szkoły dyrektor ZS w Warlubiu przeprowadza rekrutację.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodziców,

2)      niepełnosprawność kandydata – orzeczenie/kopia,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata , - orzeczenie/kopia

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie/kopia,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie/kopia,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – wyrok sądu.

Każde kryterium od 1 – 7 ma wartość 1 pkt. i brane są pod uwagę łącznie:                    Max ilość to 7 punktów.

Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

 1. Jeżeli nadal jest więcej kandydatów niż miejsc w szkole to dla uczniów spoza obwodu przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny w którym brane są pod uwagę poniżej określone kryteria społecznościowe.

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium                         w punktach

1

Rodzic pracujący i samotnie wychowujący ucznia (zaświadczenie z zakładu pracy rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka)

2

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do szkoły obwodowej, (oświadczenie rodzica)

1

3

Rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie Gminy Warlubie  (oświadczenie rodziców)

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

5

Minimalna liczba pkt. przyjęcia dziecka do szkoły

2

 

 1. Jeśli nadal będzie większa liczba kandydatów niż miejsc w oddziałach klasowych to o przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły będzie decydować losowanie nazwisk przez komisję rekrutacyjną.
 2. W terminach 13.03.2015r.- 30.03.2015r. do godz.1500 rodzice/prawni opiekunowie dzieci spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełniony wniosek o przyjecie dziecka do klasy I.
 3. W terminach: – 31.03.2015r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która:

- ustala wyniki  postępowania rekrutacyjnego dn. 31.03.2015r. i podaje do  publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych       i niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do godz. 15.00,

- ustala w dniu 01.04.2015r. i  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do godz. 15.00.

 1. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji szkoła nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami, dyrektor ZS przeprowadza postępowanie uzupełniające, które musi być zakończone do końca sierpnia 2015r.

 

 1. Procedury odwoławcze:

1)      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy I.

2)      uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3)      rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)      dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZS  w Warlubiu służy skarga do sądu administracyjnego.

10.Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.

11. Wnioski można pobierać w sekretariacie ZS w Warlubiu, oraz ze szkolnej strony www.zswarlubie.pl .

 

 

Warlubie,13.03.2015r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 545
16 marca 2015 11:41 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl