Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego dla dzieci 4 i 5 letnich do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu spoza obwodu szkoły

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

dla dzieci 4 i 5 letnich do oddziałów przedszkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu spoza obwodu szkoły

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014r.,poz.7).
 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Warlubiu.

 

 1. Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są do oddziałów przedszkolnych z urzędu, bez rekrutacji.
 2. Jeśli szkoła posiada wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych to dla dzieci spoza obwodu dyrektor ZS w Warlubiu przeprowadza rekrutację.
 3. Przebieg rekrutacji:
  1. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodziców,

2)      niepełnosprawność kandydata – orzeczenie/kopia,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata , - orzeczenie/kopia

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie/kopia,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie/kopia,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – wyrok sądu.

Każde kryterium od 1 – 7 ma wartość 1 pkt. i brane są pod uwagę łącznie:                    Max ilość to 7 punktów.

Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

 1. Jeżeli nadal jest więcej kandydatów niż miejsc w oddziałach przedszkolnych to dla dzieci spoza obwodu przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny, w którym brane są pod uwagę poniżej określone kryteria społecznościowe.

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium                         w punktach

1

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kopia orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej)

1

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do obwodowej szkoły, oddziału przedszkolnego (oświadczenie rodzica)

1

3

Rodzice pracują na terenie Gminy Warlubie  (oświadczenie rodziców)

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

4

Minimalna liczba pkt. przyjęcia dziecka do szkoły

2

 

 1. Jeśli nadal będzie większa liczba kandydatów niż miejsc w oddziałach przedszkolnych to o przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły będzie decydować losowanie nazwisk przez komisję rekrutacyjną.
 2. W terminach 13.03.2015r.- 30.03.2015r. do godz.1500 rodzice/prawni opiekunowie składają w sekretariacie szkoły prawidłowo wypełniony wniosek o przyjecie dziecka do oddziału przedszkolnego.
 3. W terminach: – 31.03.2015r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która:

- ustala wyniki  postępowania rekrutacyjnego dn. 31.03.2015r. i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych       i niezakwalifikowanych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do godz. 15.00,

- ustala w dniu 01.04.2015r. i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń do godz. 15.00.

 1. Jeżeli po zakończeniu rekrutacji oddziały przedszkolne nadal będą dysponowały wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, które musi być zakończone do końca sierpnia 2015r.

 

 1. Procedury odwoławcze:

1)      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

2)      uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3)      rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)      dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZS                        w Warlubiu służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.
 2. Wnioski można pobierać w sekretariacie ZS w Warlubiu, oraz ze szkolnej strony www.zswarlubie.pl

 

Warlubie,13.03.2015r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 marca 2015 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 2397
16 marca 2015 11:39 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl