Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Rekrutacja dzieci 3-letnich do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja dzieci 3-letnich do oddziału przedszkolnego przy PSP w Warlubiu

w roku szkolnym 2015/2016

 

 1. Dyrektor Zespołu Szkół w Warlubiu informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 według następującego harmonogramu:

 

 

 1. w terminie 02 – 31.03.2015r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do sekretariatu ZS w Warlubiu.

 

 

 1. do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

    

       W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale , na      

       pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie 

       następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata

 • niepełnosprawność kandydata

 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

   

  Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka. Każde kryterium ma wartość 1 pkt. i brane są łącznie.

   

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

   

L.p.

Kryterium

Wartosć kryterium                       w punktach

1

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   (orzeczenie/kopia)

1

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do obwodowej szkoły, oddziału przedszkolnego (oświadczenie rodzica)

1

3

Rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie Gminy Warlubie  (oświadczenie rodziców)

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

4

Minimalna liczba pkt. przyjęcia dziecka do oddziału

2

 

W przypadku, gdy liczba wniosków, które uzyskały taką samą liczbę punktów przekracza ilość wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, o przyjęciu danego dziecka do oddziału przedszkolnego, wnioski podlegają losowaniu publicznemu, które ustala kolejność przyjęcia do danego oddziału przedszkolnego oraz kolejność na liście rezerwowej dzieci oczekujących na miejsce w oddziale przedszkolnym.

 

 1. w terminie 01.04 – 08.04.2015r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, która:

   

 • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 09.04.2015r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

   

 • ustala i w dniu 16.04.2015r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

   

  2.  Procedury odwoławcze:

   

 1. w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

 2. uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

 3. rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZS w Warlubiu służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.

 2. Wnioski można pobierać w sekretariacie ZS w Warlubiu, oraz ze szkolnej strony www.zswarlubie.pl.

   

   

   

   

   

  Dyrektor Zespołu Szkół w Warlubiu

            Maria Jankowiak     

   

   

                                                                                                    

   

   

   

   

  Warlubie, 25.02.2015r.

   

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lutego 2015 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 738
25 lutego 2015 13:43 (Maria Jankowiak) - Opublikowanie dokumentu.
25 lutego 2015 13:43 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl