Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014r.,poz.7).
 2. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej.

 

 1. Dyrektor ZS w Warlubiu informuje, że przeprowadza rekrutację kandydatów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Warlubiu na rok szkolny 2014/2015.

1)      w terminie 03.-31.03.2014r. rodzice (opiekunowie prawni) składają podanie do dyrektora ZS w sekretariacie ZS do godz. 15.00 o przyjęcie do Publicznej Szkoły Podstawowej,

2)      ogłoszenie listy przyjętych do PSP dn.01.04.2014r.

 1. Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są do PSP z urzędu, bez rekrutacji.
 2. Jeśli szkoła posiada wolne miejsca to dla uczniów spoza obwodu szkoły dyrektor ZS przeprowadza rekrutację.
 3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria ustawowe.

 

1)      wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodziców,

2)      niepełnosprawność kandydata – orzeczenie/kopia,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata , - orzeczenie/kopia

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie/kopia,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie/kopia,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – wyrok sądu.

Każde kryterium od 1 – 7 ma wartość 1 pkt. i brane są pod uwagę łącznie:                    Max ilość to 7 punktów.

Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów.

 1. Jeżeli nadal jest więcej kandydatów niż miejsc w PSP to dla uczniów spoza obwodu przeprowadza się drugi etap rekrutacyjny w którym brane są pod uwagę poniżej określone kryteria społecznościowe.

L.p.

Kryterium

Wartosć kryterium                         w punktach

1

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   (orzeczenie/kopia)

1

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do obwodowej szkoły, oddziału przedszkolnego (oświadczenie rodzica)

1

3

Rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie Gminy Warlubie  (oświadczenie rodziców)

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

4

Minimalna liczba pkt. przyjęcia dziecka do szkoły

2

 

 1. Jeśli nadal będzie większa liczba kandydatów niż miejsc w oddziałach klasowych to              o przyjęciu dziecka spoza obwodu szkoły będzie decydować kolejność wpływu podania do szkoły.
 2. W terminie 02.04.-07.04.2014r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora która:

1)      ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego 08.04.2014r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych albo niezakwalifikowanych,

2)      ustala i w dniu 15.04.2014r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

 1. Procedury odwoławcze:

1)      w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

2)      uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3)      rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)      dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZS  w Warlubiu służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. 3.      Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.
 2. 4.      Wnioski można pobierać w sekretariacie ZS w Warlubiu, oraz ze szkolnej strony www.zswarlubie.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrlubie,28.02.2014r.

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2014 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 877
14 maja 2014 12:37 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl