Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Procedura postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum Publicznego w Warlubiu

Procedura przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

do Gimnazjum Publicznego w Warlubiu

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 2014r.,poz.7).
 2. Zarządzenie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Nr 21/2014  z dnia 28 lutego 2014r.
 3. Statut Gimnazjum.

 

 1. Dyrektor ZS w Warlubiu informuje, że przeprowadza rekrutację kandydatów  do Gimnazjum na rok szkolny 2014/2015 według następującego harmonogramu

1)      w terminie 28.04.2014r. do 03.06.2014r. rodzice, opiekunowie prawni składają podanie do dyrektora ZS w sekretariacie ZS do godz. 15.00 o przyjęcie   do Gimnazjum,

2)      w terminie do 30.06.2014r. składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczeń z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w sekretariacie ZS do godz. 15.00,

3)      ogłoszenie listy zakwalifikowanych do przyjęcia do Gimnazjum dn. 01.07.2014r.

 1. Uczniowie z obwodu szkoły przyjmowani są do Gimnazjum z urzędu, bez rekrutacji.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych spoza obwodu szkoły przyjmowani są do Gimnazjum bez rekrutacji po przedstawieniu odpowiednich zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziałach do Gimnazjum, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1)      wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodziców,

2)      niepełnosprawność kandydata – orzeczenie/kopia,

3)      niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata , - orzeczenie/kopia

4)      niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – orzeczenie/kopia,

5)      niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – orzeczenie/kopia,

6)      samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – oświadczenie rodzica,

7)      objęcie kandydata pieczą zastępczą – wyrok sądu.

Każde kryterium od 1 – 7 ma wartość 1 pkt. i brane są pod uwagę łącznie:   Max ilość to 7 punktów.

Do podania dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatów kryteriów.

 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę niżej wymienione kryteria.

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium                       w punktach

1.

Średnia ocen na świadectwie:

powyżej  - 3,0

poniżej    – 3,0

 

10

 5

2.

Wynik ze sprawdzianu, ilość punktów:

powyżej  - 20

w zakresie   – 15 - 19

w zakresie   -  10 – 14

 

10

 5

2

3.

Ocena z zachowania powyżej nieodpowiedniej:

wzorowa, bardzo dobra

dobra,

poprawna

 

10

  5

  2

 

 1.   Maksymalna liczba punktów 30.
 2. Uczeń zostaje przyjęty do Gimnazjum , jeżeli uzyska minimum 15 punktów przyznanych we wskazanych kryteriach.
 3. Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w oddziałach to o przyjęciu ucznia do Gimnazjum decyduje data wpływu podania.
 4. Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy uczniów zakwalifikowanyc i niezakwalifikowanych spoza obwodu szkoły dn. 01.07.2014r.
 5. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Gimnazjum Publicznym przez uczniów zakwalifikowanych dn. 02.07.2014r. do godz. 15.00.
 6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych spoza obwodu   dn. 03.07.2014r. do godz. 15.00.
 7. Składanie odwołań do komisji rekrutacyjnej przez rodziców ucznia spoza obwodu szkoły od 03.07.2014r. do 09.07.2014r.
 8. Sporządzenie uzasadnienia przez komisję rekrutacyjną przyczyn odmowy przyjęcia kandydata do Gimnazjum w dniach 09.07.2014r. do 13.07.2014r.
 9. Składanie odwołań do dyrektora ZS od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej  w dniach: 14.07.2014r. do 20.07.2014r.
 10. Rozpatrywanie przez dyrektora ZS odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 11. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZS w Warlubiu służy skarga z sądu administracyjnego.
 12. Jeżeli w Gimnazjum jest więcej miejsc niż liczba przyjętych uczniów dyrektor ZS przeprowadza rekrutację uzupełniającą w dodatkowym terminie do 31.08.2014r.
 13. Podanie o przyjęcie do Gimnazjum można pobrać w sekretariacie ZS, oraz  ze szkolnej strony www.zswarlubie.pl.

 

 

 

Warlubie, 28.02.2014r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2014 12:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 799
14 maja 2014 12:35 (Maria Jankowiak) - Opublikowanie dokumentu.
14 maja 2014 12:34 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl