Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Malinowskiego w Warlubiu

Aktualności zobacz archiwum »

Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych przy PSP w Warlubiu

w roku szkolnym 2014/2015

 

 1. Dyrektor Zespołu Szkół w Warlubiu informuje, że przeprowadza się rekrutację kandydatów do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2014/2015 według następującego harmonogramu:

 

1)           w terminie 20 - 28.02.2014r. rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do oddziałów przedszkolnych w poprzednich latach składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy PSP w Warlubiu do sekretariatu ZS.

 

2)    w terminie 03 – 31.03.2014r. rodzice (prawni opiekunowie) składają prawidłowo wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do sekretariatu ZS w Warlubiu.

 

 

3)    do oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

  

     W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w oddziale , na      

     pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie 

     następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, a wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka. Każde kryterium ma wartość 1 pkt. i brane są łącznie.

 

4)    Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę niżej wymienione kryteria:

 

L.p.

Kryterium

Wartosć kryterium              w punktach

1

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   (orzeczenie/kopia)

1

2

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do obwodowej szkoły, oddziału przedszkolnego (oświadczenie rodzica)

1

3

Rodzice/opiekunowie prawni pracują na terenie Gminy Warlubie  (oświadczenie rodziców)

2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

4

Minimalna liczba pkt. przyjęcia dziecka do oddziału

2

 

Jeśli będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc                           w oddziale przedszkolnym, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

 

5)    w terminie 02.04 – 07.04.2014r. postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, która:

 

 • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i 08.04.2014r. podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 • ustala i w dniu 15.04.2014r.  podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

2.  Procedury odwoławcze:

 

1)    w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata lub prawny opiekun może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego.

2)    uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub prawnego opiekuna z wnioskiem.

3)    rodzic kandydata lub prawny opiekun może wnieść do dyrektora odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4)    dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora ZS w Warlubiu służy skarga do sądu administracyjnego.

 1. 3.    Termin postępowania uzupełniającego będzie podany w późniejszym komunikacie.
 2. 4.    Wnioski można pobierać w sekretariacie ZS w Warlubiu, oraz ze szkolnej strony www.zswarlubie.pl.

 

 

 

 

 

   Dyrektor

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

Warlubie, 27.02.2014r.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2014 12:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Maria Jankowiak
Ilość wyświetleń: 922
27 lutego 2014 12:09 (Maria Jankowiak) - Opublikowanie dokumentu.
27 lutego 2014 12:08 (Maria Jankowiak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
27 lutego 2014 12:07 (Maria Jankowiak) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl